Regulamin Serwisu

United Imaging Healthcare Co., Ltd. (zwana dalej UIH) informuje Użytkownika, że strona internetowa pod adresem www.united-imaging.eu (zwana dalej „stroną”) służy wyłącznie do celów informacyjnych. Korzystając z niniejszej Strony lub pobierając zamieszczone na niej materiały, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie Serwisu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Regulaminu Serwisu, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać materiałów na niej zamieszczonych.

UIH posiada wyłączne, pełne prawo własności wszelkich materiałów znajdujących się na stronie oraz wynikających z nich korzyści, jako że jest ona skonstruowana, utrzymywana i obsługiwana przez UIH.

Zasady ogólne

Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie można wykorzystywać treści naszej strony do tworzenia innych dzieł poprzez kopiowanie, powielanie, przesyłanie i zamieszczanie strony lub jej części.

Korzystanie z naszej strony możliwe jest wyłącznie w celach niekomercyjnych. Warunkiem takiej zgody jest nie modyfikowanie treści wyświetlanych na stronie, które są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej; jednocześnie Użytkownik akceptuje wszelkie dodatkowe elementy, warunki, powiadomienia i inne regulacje. Jeśli istnieją inne szczególne przepisy dotyczące stosowania oprogramowania i informacji, Użytkownik może nadal być ograniczony przez te przepisy.

Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do elementów, warunków i powiadomień zawartych na tej stronie, wszelkie przyznane mu prawa zostaną automatycznie anulowane bez uprzedniego powiadomienia, a Użytkownik musi usunąć wszystkie kopie pobranych materiałów. Oprócz ograniczonych praw licencyjnych, nie udzielamy żadnych patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, wyraźnych lub dorozumianych praw lub licencji. Użytkownik nie może umieszczać obrazu lustrzanego naszej strony w innych witrynach lub na innych nośnikach.

Wyłączenia odpowiedzialności i odszkodowania

Niniejsza strona oraz materiały, informacje, treści (w tym dane, obrazy, dźwięk, teksty i inne formy informacji), serwis, oprogramowanie itp. (zwane dalej łącznie "informacjami na stronie internetowej"), które zawarte są na tej stronie internetowej, są dostarczane przez UIH i naszych Użytkowników. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są udostępniane na podstawie bieżącego stanu wiedzy, na który nie udzielamy żadnych gwarancji.

Wszelkie informacje na stronie internetowej, a w szczególności dane, rysunki techniczne, konfiguracje, oferty oraz listy artykułów są uważane za dokładne. Jednakże Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnej weryfikacji dokładności informacji oraz przydatności treści, produktów i usług opisywanych na niniejszej stronie do określonego celu. Specyfikacje produktów i usług podlegają zmianom bez powiadomienia, a firma UIH zastrzega sobie prawo do dokonywania bez uprzedniego powiadomienia zmian w odniesieniu do przetwarzania, materiałów czy konfiguracji UIH może w każdej chwili zmodyfikować informacje zawarte na stronie, zgodnie z własną oceną, nie informując o tym Użytkownika, włączając w to, ale nie ograniczając się do wyświetlania danych, produktów, procedur, usług lub cen. UIH nie gwarantuje, że jakikolwiek problem, który zostanie zauważony lub zgłoszony, zostanie przez nas rozwiązany, nawet jeśli zdecydujemy się na dostarczenie informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu.

UIH jest odpowiedzialna za produkty i usługi na podstawie konkretnych umów. Ze względu na ogólnoświatową dostępność Internetu, nie wszystkie usługi i produkty przedstawione na tej stronie są dostępne w sprzedaży komercyjnej w Państwa kraju lub regionie. Prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami handlowymi UIH lub dystrybutorami, aby dowiedzieć się, jakie usługi i produkty są dostępne w Państwa kraju lub regionie. Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z centralą UIH korzystając z danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt.

W przypadku pobierania lub pozyskiwania danych, informacji o produktach, o oprogramowaniu, programach lub informacjach o usługach w inny sposób na tej stronie Użytkownik sam ponosi ryzyko i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą powstać, w tym za utratę zysków, przerwy w działalności gospodarczej oraz utratę informacji, programów lub innych danych systemu przetwarzania informacji.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spory oraz wszelkie szkody, zobowiązania, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie, koszty postępowania sądowego oraz wszelkie inne opłaty), które wynikną z przesłania, zamieszczenia lub transmisji jakiejkolwiek wiadomości, informacji, danych lub innych treści zamieszczonych na stronie internetowej. UIH nie ponosi odpowiedzialności za żadne z tych zobowiązań i jest uprawniona do odzyskania od Użytkownika wszelkich strat z nich wynikających. W takich okolicznościach UIH ma prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika oraz wszelkich innych informacji na jego temat.

Materiały od Użytkownika

Niniejsza strona jest publiczna. Nie gwarantujemy poufności jakichkolwiek informacji, które mogą być zamieszczone na tej stronie internetowej. Prosimy nie podawać na stronie informacji poufnych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym za zgodność z prawem, wiarygodność, możliwość zastosowania, oryginalność i prawa autorskie wszelkich takich informacji. Użytkownik nie może przesyłać ani rozpowszechniać za pośrednictwem niniejszej strony internetowej żadnych treści, które:

  1. są poufne, zastrzeżone, fałszywe, oszczercze, obsceniczne, naruszające prywatność bądź naruszające prawa własności intelektualnej.
  2. mogą stanowić przestępstwo lub zachęcać do przestępstwa, lub łamania prawa.
  3. mogą zawierać wirusy komputerowe, masową korespondencję lub jakąkolwiek formę "spamu".
  4. zakłócają spokój innych Użytkowników naszej strony w jakiejkolwiek formie.

UIH ma prawo do edycji lub usuwania wiadomości przesłanych przez Państwa na stronę internetową, które są niestosowne, niewłaściwe lub w inny sposób naruszają warunki Regulaminu Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia lub zgody oraz według własnego uznania.

Przesłanie materiału oznacza, że Użytkownik potwierdził, że udzielił UIH i podmiotom z nim powiązanym nieograniczonego, niewyłącznego prawa do korzystania, powielania, wyświetlania, modyfikowania, publikowania i rozpowszechniania takich materiałów na całym świecie w dowolnych mediach. Ponadto udzielają Państwo firmie UIH i jej podmiotom stowarzyszonym nieograniczonej i nieodwołalnej licencji. Możemy korzystać z Państwa pomysłów, koncepcji lub technologii przesłanych do UIH bezpłatnie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej (łącznie z całą zawartością strony) są własnością UIH (lub odpowiednio wskazanego pierwotnego właściciela). Bez pisemnej zgody UIH lub pierwotnego właściciela, żadna osoba nie może kopiować, otwierać, pobierać, demonstrować, przedrukowywać i przekazywać zawartości strony internetowej w żaden sposób (w tym, ale nie wyłącznie, przy użyciu metod elektronicznych i mechanicznych, itp.)

Wszelkie zastrzeżone znaki handlowe i znaki towarowe znajdujące się na stronie internetowej, a także te, które zostały zgłoszone przez UIH, są własnością UIH.

Linki

Dla Państwa wygody i ułatwienia podajemy linki do innych stron internetowych. Strony te mogą mieć własne Regulaminy Świadczenia Usług, z którym zalecamy zapoznać się przed odwiedzeniem strony, na której znajdują się odnośniki. UIH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki, ani za jakiekolwiek działania tych stron. UIH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inne zobowiązania powstałe w wyniku korzystania przez Państwa z tych stron.

Wszelkie inne linki przekierowujące na naszą stronę muszą uzyskać naszą pisemną zgodę, abyśmy mogli samodzielnie zadecydować o ich zamknięciu w dowolnym momencie, z wyjątkiem uzgodnień dotyczących UIH. W takim przypadku należy niezwłocznie usunąć wszystkie linki do tej strony i zaprzestać używania jakichkolwiek powiązanych znaków towarowych.

Użytkownicy międzynarodowi

UIH NIE gwarantuje, że wszelkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej będą miały zastosowanie w jakimkolwiek obszarze położonym poza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. W przypadku przeglądania niniejszej strony internetowej z dowolnego miejsca poza kontynentalną częścią Chińskiej Republiki Ludowej należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Aktualizacje

UIH zastrzega sobie jednostronnie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji niniejszego Regulaminu w całości lub w części w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany i aktualizacje wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie. Użytkownik korzystając z tej strony po wprowadzeniu zmian lub aktualizacji zasad uznaje nowy Regulamin. Dlatego zalecamy regularne czytanie Regulaminu.

Inne

Dalsze lub inne zasady, warunki i powiadomienia mogą mieć zastosowanie do określonych informacji, danych, produktów, oprogramowania i usług dostarczanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, takie dodatkowe lub inne warunki, postanowienia i zawiadomienia będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi przepisami. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią obowiązującą umową lub oświadczeniem.

Nie uznaje się, że część Regulaminu Serwisu, która nie została wdrożona, uchyla warunki Regulaminu Serwisu UIH.

Warunki Regulaminu Serwisu podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem chińskim. Wszelkie spory wynikające z Rozporządzenia o Usługach będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla miejsca siedziby UIH.

UIH zastrzega sobie prawo do interpretowania Regulaminu Serwisu i korzystania z niniejszej strony internetowej.

Passion For Change

Skontaktuj się z nami